Cikkek

A BŐSÉG ZAVARÁBAN? avagy a VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁSRA IRÁNYADÓ JOGHAZAI SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KONTEXTUSBAN

dr. Schmidt Richárd

A választottbírósági megállapodásra irányadó jog alapvetően befolyásolja a választottbíráskodás hatékonyságát az egész eljárás alatt: az ügy megindulásától kezdve, párhuzamos perek megindításán keresztül az ítélet érvénytelenítése, illetve annak végrehajtása során is. Melyek a főbb nemzetközi irányok az alkalmazandó jog azonosítása kapcsán és hogyan illeszkedik ezekbe a trendekbe az új nemzetközi magánjogi kódexben választott megoldás? A tanulmány keretében erre a kérdésre keressük a választ.

Bővebben Letöltés

A vágy titokzatos tárgya - Aszimmetrikus joghatósági és választottbírósági megállapodások

dr. Schmidt Richárd

A globalizáció és az egyre komplexebbé váló nemzetközi tranzakciók egyik hatása a vitarendezésre, hogy az aszimmetrikus joghatósági és választottbírósági megállapodásokra a gyakorlat részéről egyre nagyobb az igény. Ennek ellenére a jogalkalmazás részéről sokszor ösztönös félelem és bizonytalanság övezi ezen sajátos fórumválasztó megállapodásokat, melyek a felek számára nem egyenlő jogokat és kötelezettségeket biztosítanak. Emiatt célszerű először tisztázni a fórumválasztás fogalmát, célját és főbb típusait, majd az aszimmetrikus fórumválasztás okainak és fő problémáinak feltárása után megvizsgálni, hogy a fontosabb nemzetközi jogforrások hogyan szabályozzák ezeket a nem hagyományos vitarendező megállapodásokat.

Bővebben Letöltés

A választottbírói Kompetenz-Kompetenz hazai eróziója-Ki fizeti a jogbizonytalanság árát?

dr. Schmidt Richárd

A Kompetenz-Kompetenz elv a választottbíráskodás egyik sarokköve, melynek megfelelő működése alapvető feltétele ezen alternatív vitarendezési mód sikerességének. Magyarországon az UNCITRAL Modelltörvény átültetése óta a Kompetenz-Kompetenz elv fokozatos eróziója figyelhető meg, melynek következménye az össztársadalmi szinten finanszírozott jogbizonytalanság, míg a folyamat végső költségviselője pedig maga a választottbíráskodás, mivel a bizonytalan vitarendezési módoktól a gazdasági szereplők általában elfordulhatnak. Azonosítani célszerű tehát azokat a pontokat, ahol változtatni kellene a jelenlegi joggyakorlaton, annak érdekében, hogy a választottbíráskodás hazánkban valóban reális alternatívája lehessen a polgári pernek.

Bővebben Letöltés

Damoklész Kardja-e a felszámolás? Avagy a magyar építtetői fedezetkezelés az ICC Nemzetközi Választottbírósága előtt

dr. Schmidt Richárd

Az építtetői fedezetkezelés 2009. évben került bevezetésre a magyar jogrendszerbe az építőipari lánctartozások csökkentése érdekében, de egyik alapvető hiányossága, hogy nem határozza meg a fővállalkozói követelés alvállalkozói láncolatra történő jogszabályi engedményezésének időpontját. Ez a hiány - az építőiparban gyakori felszámolási eljárásokra tekintettel - jelentősen veszélyezteti a jogalkotói célok teljesülését. Hogyan lehet ezt a joghézagot az anyagi jog értelmezésével kitölteni és melyek a hézagpótlás eljárásjogi vetületei választottbíráskodás esetén? Jelen tanulmány az ICC nemzetközi választottbíróság tanácsának a közelmúltban hozott ítélete alapján ad választ a fenti kérdésre.

Bővebben Letöltés

Dupla vagy semmi? Versengő választottbírósági és joghatósági megállapodások

dr. Schmidt Richárd

A nemzetközi vitarendezés sajátos jelensége a választottbírósági és joghatósági megállapodás ütközése egy szerződésen belül, illetve több, egymással szorosabb vagy lazább kapcsolatban álló szerződésben. Kioltják-e ilyenkor egymást az ellentmondó fórumválasztó megállapodások? Ha nem, akkor mindkét fórumválasztó megállapodás egyszerre érvényesül, vagy valamelyik elsőbbséget élvez a másikkal szemben? A szerződésértelmezés általános elvei mellett vannak-e olyan paradigmák, melyek befolyásolják a választottbírósági és joghatósági megállapodás közötti kollízió feloldását?

Bővebben Letöltés

Járt utat a járatlanért … Gondolatok az eljárásújítás jogintézményéről a választottbíráskodásban, nemzetközi kitekintéssel

dr. Schmidt Richárd

A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény eljárásjogi szempontból legjelentősebb újdonsága a választottbírósági ítéletek ellen igénybe vehető új perorvoslat, az eljárásújítás bevezetése. A jelen írás célja – a jogösszehasonlítás módszerét is segítségül hívva – annak vizsgálata, hogy az eljárásújítás, mint a magyar választottbíráskodási jog új jogintézménye, mennyiben segítheti a jogalkotó által deklarált cél elérését, nevezetesen a magyar választottbíráskodás nemzetközi versenyképességének növelését.

Bővebben Letöltés

Kezeletlen adatkezelés? Avagy alapvető adatvédelemi kérdések választottbírósági eljárásokban a GDPR után

dr. Schmidt Richárd

A GDPR hatálya kiterjed a választottbírósági eljárásokra is, új kihívások elé állítva a jogalkalmazókat és a jogalkotót. Milyen alapvető kötelezettségeket ró a rendelet az eljárás főbb szereplőire? Milyen szerződéssel kell, illetve célszerű rendezni a szereplők közti viszonyokat adatvédelmi szempontból? Kell-e további jogalkotói lépést tenni a választottbíráskodás függetlenségének megőrzése érdekében? Jelen cikk keretében ezen alapvető kérdéseket vizsgáljuk.

Bővebben Letöltés

ONLINE TÁRGYALÁS VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSBAN - Avagy létezik-e a fizikai tárgyaláshoz való jog a belföldi választottbírósági eljárásban?

dr. Schmidt Richárd

Bővebben Letöltés

VÁLASZÚT ELŐTT – AVAGY TÁMPONTOK AZ ASZIMMETRIKUS FÓRUMVÁLASZTÁSOK HAZAI MEGÍTÉLÉSÉHEZ

dr. Schmidt Richárd

Annak ellenére, hogy a gazdálkodó szervezetek közötti nemzetközi vitarendezésben az utóbbi években gyakori jelenség az aszimmetrikus joghatósági és választottbírósági klauzulák használata, a bírói gyakorlatban gyakran bizonytalanság övezi ezen nem hagyományos fórumválasztó megállapodásokat. Mivel a jelenkori magyar bírói gyakorlat válaszút előtt áll az aszimmetrikus fórumválasztó megállapodásokkal kapcsolatban, a tanulmány egy rövid elméleti alapvetést követően három nagyobb külföldi jogrendszer bírói gyakorlata és a II. világháború előtti magyar jogfejlődés példáján keresztül felállítja az aszimmetrikus fórumválasztások jogi megítélésének három elméleti modelljét, és segítséget nyújt a helyes úton való elinduláshoz.

Bővebben Letöltés

Variációk egy témára – Aszimmetrikus fórumválasztás a nemzetközi joggyakorlatban

dr. Schmidt Richárd

A globalizáció és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok egyre komplexebbé válása miatt az utóbbi években a nemzetközi vitarendezés egyik figyelemreméltó jelensége a felek számára nem egyenlő jogokat biztosító ún. aszimmetrikus joghatósági és választottbírósági megállapodások megjelenése, illetve elterjedése. A kedvező nemzetköziszabályozási környezet ellenére több jogrendszerben a jogalkalmazók részéről ösztönös gyanú, illetve fenntartás övezi az ilyen aszimmetrikus fórumválasztásokat. Jelen tanulmány keretében három jogrendszer bírói gyakorlatát bemutatva vizsgáljuk a nem hagyományos fórumválasztó megállapodásokkal szemben felmerült érvek megalapozottságát.

Bővebben Letöltés