Blog

Blog » ONLINE GYÓGYSZERKERESKEDELEM HATÁROK NÉLKÜL? – LUXEMBURG DÖNTÖTT

ONLINE GYÓGYSZERKERESKEDELEM HATÁROK NÉLKÜL? – LUXEMBURG DÖNTÖTT

2020 Október 14

A határon átnyúló online gyógyszerrendelés visszatérő téma az Európai Unió Bírósága előtt. Ez nem véletlen, hiszen a gyógyszerkereskedelem valamennyi tagállamban szigorúan szabályozott terület, ami könnyen ellentétbe kerülhet a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó EU alapelvvel, a túlzott nemzeti korlátozások „árát” pedig végső soron a fogyasztók fizethetik meg. Cikkünkben az Unió Bíróságának az elv korlátozhatóságával kapcsolatban született friss döntését ismertetjük.

1. A tényállás

A jelenlegi ügy[1] egy holland gyógyszerforgalmazó társaság és szintén gyógyszerforgalmazással foglalkozó francia szereplők között robbant ki. A Hollandiában bejegyzett társaság kifejezetten francia ügyfélkört megcélzó, gyógyszereket is árusító webshop-ot üzemeltetett, a szolgáltatás népszerűsítése céljából széleskörű reklámkampányt indított.

A francia gyógyszerészek szerint a holland társaság reklámkampánya több ponton sértette a gyógyszerkereskedelmet szabályozó francia jogszabályokat, így a Franciaországba történő értékesítés során a holland társaság a kampánnyal jogtalan előnyt szerzett. A franciák emiatt pert indítottak a holland társaság ellen a tisztességtelen versenyből eredő káruk megtérítése iránt.

2. Az alapeljárás összefoglalása, a felek álláspontja

Az ügyben a francia bíróságok a holland cég alábbi magatartásait vizsgálták:

a) Agresszív reklámozási módszer

A kampány magában foglalta, hogy a holland társaság távértékesítést folytató más kereskedők által kézbesített csomagokban reklámprospektusokat helyezett el (úgynevezett „piggyback mailing” módszer), valamint postai reklámleveleket küldött.

A francia felperesek szerint a fenti módszer a szakmai etikával ellentétes agresszív marketing, így beleütközik a francia közegészségügyről szóló törvénykönyv rendelkezésébe, mely alapján „tilos a gyógyszerészek számára az ügyfélkör szakmai méltósággal ellentétesnek tekintett eljárásokkal és eszközökkel történő megkeresése.”

b) Túlzott gyógyszerhasználatot eredményező értékesítési módszer

A holland társaság az internetes oldalán olyan promóciós ajánlatokat is közzétett, amelyek alapján bizonyos összeg fölötti rendelés esetén árengedményt biztosított a rendelés teljes árából.

A francia felperesek szerint az ilyen árengedmény szintén a francia közegészségügyről szóló törvénykönyvbe ütközik, az alapján ugyanis „a gyógyszerész semmilyen eljárással vagy eszközzel nem buzdíthatja betegeit a túlzott gyógyszerfogyasztásra”.

c) Keresőmotorok ás ár-összehasonlítók igénybevétele

A holland társaság továbbá fizetett reklámszolgáltatást vásárolt a keresőmotor‑szolgáltatóknál.

A francia felperesek szerint az ilyen marketing a Franciaországban hatályos, gyógyszerek elektronikus kereskedelmére szolgáló internetes oldalakra vonatkozó rendeletbe ütközik, mely alapján gyógyszerkereskedelem során tilos a keresőmotorok vagy ár‑összehasonlítók díjfizetés ellenében nyújtott reklámszolgáltatásának igénybevétele”.

A holland alperes valamennyi felperesi érveléssel szemben arra hivatkozott, hogy a francia nemzeti szabályozás rá nem alkalmazható, mivel tevékenységének székhelye Hollandiában van, és a francia fogyasztók részére elektronikus kereskedelem útján értékesíti a termékeit.

3. A francia bíróságok döntései

Az elsőfokon eljárt bíróság helyt adott a Felperesek keresetének és megállapította, hogy Alperes megsértette a Felperesek által hivatkozott francia jogszabályokat, mely által jogosulatlan gazdasági előnyhöz jutott.

Az ítélet elleni fellebbezésében a holland társaság kiemelte, hogy a korlátozásokat tartalmazó nemzeti jogszabályok sértik a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó EU alapelvet, melyet az elektronikus kereskedelem kapcsán az Elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv („Irányelv”) is tartalmaz.

Az utóbbi alapján a tagállamok az egyes szabályozott területek (pl: gyógyszerkereskedelem) kapcsán a nemzeti szabályozással nem korlátozhatják az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások másik tagállamból történő nyújtásának szabadságát.

Mivel a fellebbezést elbíráló bíróságnak kérdése merült fel az Irányelv helyes értelmezésével kapcsolatban, az eljárást felfüggesztette és előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bírósága előtt („EUB”), mely kizárólagosan jogosult az EU jog értelmezésére.

4. Az EUB eljárása és megállapításai:

Az EUB az eljárás során azt vizsgálta, hogy a Felperesek által hivatkozott francia jogszabályok alkalmazása sértheti-e az Irányelv szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezését.

Az EUB ítéletében kiemelte, hogy az irányelvben az szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának tilalma nem abszolút jellegű, bizonyos okokból (pl. közegészség-védelem, közbiztonság, fogyasztók védelme) az adott tagállam nemzeti szintű jogszabályokkal korlátozhatja a másik tagállamból származó szolgáltatásokat.

A korlátozás jogszerűségét esetenként kell vizsgálni, a következő szempontok alapján: (i) a nemzeti jogszabály korlátozza-e a szolgáltatásnyújtás szabadságát (ii) az intézkedés szükséges, illetve alkalmas-e az irányelvben említett (megengedett) cél eléréséhez, illetve (iii) az intézkedés arányos-e.

Az EUB megállapította, hogy a Felperesek által hivatkozott francia jogszabályok mindegyike korlátozó hatást jelent alperes szolgáltatására vonatkozóan, ugyanakkor

  1. nem ellentétes az Irányelvvel az a francia korlátozás, mely megtiltja a gyógyszertárak számára, hogy az ügyfeleiket a gyógyszerkereskedelemre nem jellemző, agresszívnek ható marketing útján (pl: nagy mennyiségű postai küldemény) megkeressék.  Ugyanakkor a korlátozás nem vezethet ahhoz, hogy megakadályozza a szóban forgó szolgáltatót abban, hogy a gyógyszertárán kívül bármilyen reklámtevékenységet folytasson, aminek a vizsgálata a nemzeti bíróság feladata.
  2. Az a francia korlátozás sem ellentétes az irányelvvel, mely megtiltja a gyógyszertárak számára, hogy nagyobb mennyiségű gyógyszer rendelése esetén a vevő kedvezményben részesüljön, azzal a feltétellel azonban, hogy az ilyen korlátozás kellően meghatározott, mely végső során szintén az eljáró bíróság mérlegelésén múlik.

Az agresszív marketing és a mennyiségi kedvezmények kérdése vonatkozásában az EU Bíróság az arányossági teszt lefolytatását a francia bíróságra bízta.

A keresőmotorok használata kapcsán viszont az EUB kimondta, hogy az irányelvvel alapvetően ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, amely megtiltja a gyógyszereket online értékesítő gyógyszertárak számára a keresőmotorok és ár összehasonlítók fizetett reklámszolgáltatásának igénybevételét. A korlátozás csak akkor lehet jogszerű, ha az ügyben megfelelően bizonyítást nyer, hogy az ilyen szabályozás alkalmas a közegészség védelmére irányuló cél megvalósításának biztosítására, és nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

5. Elemzés

A vizsgált jogesetből kiderül, hogy habár a szolgáltatásnyújtás szabadsága az EU egyik legfontosabb elve, bizonyos esetekben az ilyen alapvető szabadságokat is korlátozhatja egy-egy nemzeti jogszabály.

Az agresszív marketing tevékenységek és mennyiségi kedvezmények korlátozása, valamint a keresőmotorok, illetve ár összehasonlító szolgáltatások célja között azonban lényeges különbség van.

Míg az első két tevékenység a gyógyszerkereskedő szempontjából fontos, hiszen az eladások volumenét kívánja fokozni, addig, az ár összehasonlítás valójában a fogyasztók döntését segíti, annak érdekében, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre számukra, hogy az igényeiknek megfelelő terméket és szolgáltatást megtalálják az on-line térben, mely összhangban van az Irányelv alapvető célkitűzéseivel.

Az EUB a fentiekre tekintettel szigorúbb vizsgálat alá vette a keresőmotor és ár összehasonlító szolgáltatások igénybevételét tiltó nemzteti szabályokat, melyek csak kivételes esetben lehetnek összeegyeztethetők az EU joggal, hiszen végső soron az információ fogyasztó általi megszerzését korlátozzák.

A fenti döntés tehát jól beilleszkedik a luxemburgi fórum következetes, fogyasztókat védő gyakorlatába.

 

[1] A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2020. október 1‑je A kontra Daniel B és társai A Cour d'appel de Paris (Franciaország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem C-649/18. sz. ügy