Blog

Blog » PERELHETŐ-E A KÜLFÖLDI VÉGRENDELETI ÖRÖKÖS BELFÖLDÖN SZERZŐDÉSES ALAPON? – A KÚRIA DÖNTÖTT

PERELHETŐ-E A KÜLFÖLDI VÉGRENDELETI ÖRÖKÖS BELFÖLDÖN SZERZŐDÉSES ALAPON? – A KÚRIA DÖNTÖTT

2020 Július 15

Az Európai Unióban lakóhellyel, székhellyel rendelkező személyek a Brüsszel I Rendelet védelmének köszönhetően csak kivételesen perelhetők más tagállam bírósága előtt. Ilyen kivétel a fél által kötött szerződés teljesítésének helye. Vajon alkalmazható-e a fenti kivétel a fél törvényes jogutódjára is például örökösére? A Kúria egy friss döntésében a fenti kérdésre adott választ, melyet cikkünkben elemzünk.

1. Tények

Egy több éve Olaszországban lakó magánszemély („Örökhagyó”) 2006-ban települt vissza Magyarországra, ahol még ebben az évben súlyos műtéti beavatkozáson esett át. Az Örökhagyó – a fokozatosan romló egészségügyi állapota miatt – megkereste a Felperest („Felperes”), hogy a mindennapi ápolása és gondozása fejében kizárólagos végrendeleti örökösévé nevezi.

A Magyarországon lakó Felperes az ajánlatot elfogadta és e szóbeli megállapodásra tekintettel az Örökhagyót 2006. évtől egészen haláláig tartotta, gondozta és ápolta Magyarországon. Az Örökhagyó írásbeli magánvégrendelet hátra hagyásával hunyt el, melyben egész vagyonát a kizárólag olaszországi lakóhellyel rendelkező – alperesre hagyta. („Alperes”).

Felperes a magyar bíróságok előtt indított pert Alperessel, mint egyedüli örökössel szemben annak érdekében, hogy az Örökhagyó tartásával felmerült költségeit ún. hagyatéki hitelezői igényként érvényesítse.[1]

A Felperes a magyar bíróság joghatóságát elsődlegesen a Róma IV. rendeletre[2], másodlagosan az Átdolgozott Brüsszel I Rendelet[3] (továbbiakban: Brüsszel I Rendelet) különös joghatóságot szabályozó 7. cikk 1. pontjára alapította. Ez utóbbi rendelkezés alapján szerződéses igény iránti perre a vitatott kötelezettség teljesítésének helye szerinti bíróság is joghatósággal rendelkezik.

Alperes vitatta a magyar bíróságok joghatóságát.

2. Elsőfokú döntés

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a Felperes követelése nem öröklési igény, mert a Felperes az Örökhagyó tartásával kapcsolatos költségeinek a megtérítését kéri a végrendeleti örököstől, emiatt a Róma IV. rendelet alkalmazása fel sem merül.

Az elsőfokú bíróság szerint a Brüsszel I Rendelet különös joghatósági szabályai sem alkalmazhatók, mivel azokat szűken kell értelmezni, így azok kizárólag a szerződésben részt vevő felek egymás közötti jogvitáiban lehet alkalmazni.

Az elsőfokú bíróság érvelése szerint, ha Felperes a perben esetleg tudná bizonyítani, hogy az Örökhagyóval tartási szerződést kötött, az egy olyan személyhez kötött szerződés, mely a jogosult halálával megszűnt, így a szerződéses jogviszonyban való jogutódlásnak nincs helye.

Az elsőfokú bíróság hangsúlyozta, hogy a Brüsszel I Rendelet a 7. cikk 1. pontja kizárólag egy szerződés kapcsán, a szerződő féllel vagy annak jogutódjával szemben alkalmazható, az adott esetben azonban az Alperes - hitelezői igénye alaposságának esetében - nem a szerződés alapján, hanem egy teljesen más, törvényes jogalapon lenne köteles helytállni a Felperes hagyatéki hitelezői igényéért.

Fentiek alapján az elsőfokú bíróság a pert a magyar bíróságok joghatósága hiányában megszüntette.

3. Másodfokú döntés

A Másodfokú Bíróság a Róma IV. rendelet alkalmazásának kizártságával kapcsolatosan osztotta az elsőfokú Bíróság álláspontját.

Szintén osztotta a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság azon álláspontját, hogy különös joghatósági szabályokat kizárólag a szerződésben részt vevő felek egymás közötti jogvitáiban lehet alkalmazni, illetőleg akkor, ha a felek közötti szerződéses jogviszonyban következik be jogutódlás.

Tekintettel azonban arra, hogy a Felperes és az Örökhagyó közötti személyhez kötődő jogviszonyban az Örökhagyó - jogosult - oldalán jogutódlásnak nincs helye, álláspontja szerint a Felperes nem hivatkozhat alappal arra, hogy a magyar bíróság joghatóságát megalapozza az, hogy a Felperes és az Örökhagyó közötti jogviszonyba az alperes - mint örökös - jogutódként belépett, mivel a szerződéses jogviszony az Örökhagyó halálával megszűnt.

Fentiek alapján a Másodfokú Bíróság helybenhagyta az elsőfokú eljárást megszüntető végzést.

A Másodfokú végzéssel szemben a Felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, kérve az első bíróság utasítását arra, hogy a peres eljárást folytassa le.

4. A Kúria döntése

A Kúria rögzítette, hogy a Brüsszel I Rendelet 4. cikk (1) bekezdésében rögzített általános joghatósági szabály az "actor sequitur forum rei" elvén alapul, azaz a generális szabály szerint az alperes a lakóhelye (székhelye) szerinti tagállam bírósága előtt perelhető.

A Kúria Brüsszel I Rendelet 7. cikk 1. pontjában foglalt különös joghatósági okkal kapcsolatosan kiemelte, hogy „szerződés” fogalmat a nemzeti jogtól függetlenül, önállóan kell elemezni, és az Európai Bíróság gyakorlata alapján szerződésen kell érteni minden olyan jogviszonyt, amely szerint az egyik fél szabad akaratelhatározása alapján kötelezettséget vállalt a másik féllel szemben.

A Kúria egyetértett a másodfokú bíróság álláspontjával, amely szerint az alimentációs kötelmekben jogutódlásnak nincs helye, mivel azok az örökhagyó - mint jogosult - halálával megszűnnek. Ugyanakkor e körben a Kúria által elfogadott jogirodalom azt is kiemeli, hogy a szerződéses kötelezettségvállaláson nemcsak a jogviszonyból fakadó elsődleges, hanem az ún. „másodlagos szolgáltatási kötelezettségeket” - például kártérítési vagy elszámolási igényeket - is érteni kell.[4]

A Kúria álláspontja szerint ebben az esetben tehát az ilyen jellegű jogviszonyok is a Brüsszel I Rendelet értelmében vett szerződés fogalma alá vonhatók. Ebből pedig az a jogi következtetés adódik, hogy a megszűnt szerződés alapján visszamaradó rendezetlen elszámolási viszonyokból eredő jogviták szintén a Rendelet 7. cikk 1. pont a) alpontjának hatálya alá tartoznak.

Kúria egyetértett az első- és a másodfokú bíróság álláspontjával, amely szerint a szerződéssel kapcsolatos ügyekre irányadó különös joghatósági szabályokat szűken, és kizárólag a szerződésben részt vevő felek egymás közötti jogvitájában lehet alkalmazni. Ugyanakkor e szigorú értelmezési szabály alól kivételként értékelendő, ha az eredeti szerződő fél személyében - akár önkéntes kötelezettségvállalás nélküli, így például öröklés folytán előállt - jogutódlás következett be

Ebből pedig az következik, hogy a jogelőd által kötött szerződésből eredő elszámolási viszonyba - amely a rendelet fogalmi rendszerében szintén a szerződéses viszonyok körébe tartozik - az örökös, mint egyetemes jogutód belépésének nincs akadálya.

Fentiek alapján a Kúria hatályon kívül helyezte az első- és másodfokú bíróság végzését és az elsőfokú bíróságot a per lefolytatására utasította. A Kúria döntése végén kiemelte, hogy álláspontja szerint az ügyben merült fel olyan bonyolult kérdés, mely az EU Bíróság előtti előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését indokolta volna.

5. Jogi elemzés – joghatóság jogutódlás esetén

Az Európai Bíróság a Brüsszel I Rendelet 7 (1) cikkében szereplő „szerződés” fogalmát a kezdetektől fogva az Uniós jog önálló fogalmaként értelmezte, mely a tagállami jogoktól független tartalommal bír.

Kiindulási pontként a fogalmat az EU bíróság negatív értelemben definiálta, hangsúlyozva, hogy a 7 (1) cikk nem vonatkozik azokra a helyzetekre, amikor nincs szó az egyik fél által a másik felé szabadon vállalt kötelezettségről.[5]

Ugyanakkor a kötelezettség „szabadon vállalt” jellege hiányzik olyan esetben, amikor a kötelezettséget a jog teremti meg.

Emiatt az EU Bíróság nem alkalmazta a 7 (1) cikket, olyan esetben, mikor azt harmadik személyek hívták fel egy alultőkésített társasággal szemben, vagy olyan törvényi kötelezettség vonatkozásában, hogy a társaságot megszerző személy köteles helytállni a társaság tartozásaiért, ha a tulajdonosváltást elmulasztotta bejelenteni, illetve közzétenni.[6]

Ugyanígy, a Refcomp ügyben hozott ítéletben az Európai Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy szerződéses eladási láncolat esetén a láncolat végpontján lévő vevőnek a gyártóval szemben fennálló követelése a rendelet alapján nem „szerződéses”, jóllehet a francia jog  - a többi tagállam jogához képest szokatlan módon -  kapcsolatukat szerződéses kapcsolatnak minősíti.[7]

Hasonlóan, a Frahuil ügyben, melyben egy olasz kezes a francia alperes adós helyett, annak tudta nélkül fizette ki a vámot az Olasz államnak, az Európai Bíróság azon az állásponton volt, hogy a kezes  csak akkor perelhet Olaszországban, mint a teljesítés helyén, ha az utóbbi felhatalmazta őt a kezesi szerződés megkötésére.[8]

6. A kivétel tág értelmezése

A fenti elveket a jelen ügyre alkalmazva arra következtetésre lehet jutni, hogy a Kúria fenti döntésének helyessége kétséges, az alábbiak miatt.

Nem vitatott tény, hogy a Felperes és az Örökhagyó közötti szerződést az utóbbi halála megszüntette. Erre figyelemmel a Felperes egy olyan jogot hívott fel az alperessel szemben, mely őt a magyar öröklési jog alapján illeti meg. E jog célja, hogy megakadályozza mások jogalap nélküli gazdagodását annak a kárára, aki személyes szolgáltatást nyújtott az örökhagyónak.

A követelést a Felperes hagyatéki hitelezőként támasztotta, annak jogalapja a nemzeti öröklési jog volt, így azt nem lehet „másodlagos szerződési igényként” minősíteni, hiszen soha nem volt a Felperes és az Alperes között szerződés.

Ráadásul, annak a személynek a jogi helyzete, aki az Örökhagyó egyoldalú jognyilatkozata révén válik örökössé eltér annak a helyzetétől, aki szabadon és tudottan vállal kötelezettséget.

Ami a Brüsszel I Rendelet értelmezését illeti, az Európai Bíróság számtalanszor kiemelte az előreláthatóság elvét.

Mivel a különös joghatósági szabályok kivételesek, tág értelmezésük a rendeletet olyan helyzetekre tehet alkalmazandóvá, melyeket sem annak megalkotói, sem azok a jogalanyok nem látnak előre, akikre szabályait végül alkalmazzák.

Emiatt  kivétel tág értelmezése helyett helyesebb lett volna, ha Kúriának az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali  eljárását kezdeményezi, hogy az ügyben a végső szót az utóbbi fórum mondja ki.

 


[1] A régi Ptk. 677. § (1) bekezdés c) pontja alapján

[2] 650/2012/EU rendelet az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló

[3] 1215/2012/EU rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló

[4] Th. Rauscher [Hrsg.], Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar, München, 20062, [a továbbiakban: Rauscher, EuZPR (2006)], Art. 5. Brüssel I. VO Rn. 30.

[5] C-26/91 Jakob Handte & Co GmbH v Traitements Mécano-chimiques des Surfaces SA.

[6] Andrew Dickinson and Eva Lein, The Brussels I Regulation Recast, Oxford University Press, 2015, p144.

[7] C‑543/10 Refcomp SpA v Axa Corporate Solutions Assurance SA.

[8] C-265/02 Frahuil SA v Assitalia SpA.